Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid     
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en werkzaamheden die Newtone verricht ten behoeve, op verzoek of in opdracht van haar afnemers.
Artikel 2 Aanbod en aanvaarding    
2.1 Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en ten hoogste 30 dagen geldig. Aanbiedingen uit voorraad geschieden bovendien steeds onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.    
2.2 Een overeenkomst met Newtone komt eerst tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging door Newtone.     
2.3 In afwijking van art. 6:225 lid 2 BW komt nimmer een overeenkomst tot stand indien een aanvaarding op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod van Newtone.
Artikel 3 Rechten van intellectuele eigendom    
3.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de door Newtone gedane aanbiedingen en de door haar vervaardigde althans verkregen ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef-) modellen, programmatuur etc. behoren toe aan Newtone, ongeacht of aan de afnemer terzake kosten in rekening zijn gebracht.     
3.2 De in lid 1 bedoelde gegevens mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Newtone door de afnemer of door derden worden gekopieerd, gebruikt of getoond aan derden. Bij overtreding van deze bepaling door of namens de afnemer, zal de afnemer aan Newtone een boete verschuldigd zijn van € 2.000,= per dag dat de overtreding bestaat of voortduurt, welke boete niet in de plaats zal treden van eventuele overige wettelijke dan wel contractuele vorderingsrechten van Newtone jegens de afnemer.
Artikel 4 Levertijd    
4.1 De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen levertijd is slechts een schatting. Newtone is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van een eventuele overschrijding van de overeengekomen levertijd.    
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de afnemer niet het recht de ontvangst of betaling der goederen te weigeren dan wel de overeenkomst te beëindigen.
4.3 Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 10 weken, is de koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 5 Levering van zaken    
5.1 Levering aan afnemers in de Benelux geschiedt af ‘s-Hertogenbosch, de verzendkosten komen dus voor rekening van de afnemer.
5.2 Tenzij anders overeengekomen worden de goederen pas verzonden nadat de volledige koopprijs is betaald.
5.3 In voorkomende gevallen kan de koper de goederen ook tegen contante betaling bij Newtone afhalen of verzoeken de levering onder rembours te verzenden.    
5.3 Indien Newtone gehouden is meer dan één zaak te leveren, is zij te allen tijde gerechtigd in gedeelten te leveren. In geval van levering in gedeelten, is Newtone te allen tijde gerechtigd terzake de deellevering een factuur te verzenden en betaling te vragen als ware het een afzonderlijke leveringsverplichting.
Artikel 6 Risico-overgang    
Onverminderd het in artikel 5 en het overigens tussen partijen bepaalde omtrent leveringscondities, gaat het risico van de door Newtone te leveren zaken over op de afnemer op het moment dat Newtone deze zaken op de overeengekomen plaats aan de afnemer feitelijk ter beschikking stelt.
Artikel 7 Afname    
7.1 Zaken die na het verstrijken van de levertijd niet door de afnemer zijn afgenomen ondanks daartoe door Newtone te zijn aangeboden, worden ter beschikking gehouden van de afnemer. De afnemer is in dat geval steeds gehouden de koopprijs aan Newtone te voldoen als zouden de zaken wel zijn afgenomen.    
7.2 Niet-afgenomen zaken komen te allen tijde voor rekening en risico van de afnemer vanaf het moment dat de zaken ter afname of (op)levering aan de afnemer zijn aangeboden.
7.3 Newtone zal de niet-afgenomen zaken twee weken ter beschikking van de afnemer houden. Na deze termijn heeft Newtone het recht de overeenkomst te ontbinden waarna de koper gehouden zal zijn de door Newtone geleden schade te vergoeden, dit schade bedrag zal minimaal 25% bedragen van de overeengekomen prijs tenzij de afnemer aan kan tonen dat het werkelijk schadebedrag lager is.
Artikel 8 Prijzen    
8.1 Alle prijzen gelden inclusief 21% omzetbelasting. Verzendkosten worden separaat berekend en zijn voor rekening van de afnemer.
8.2 Indien zich nadat Newtone een prijs heeft opgegeven en voordat een overeenkomst is tot stand gekomen wijzigingen voordoen in de gegevens op basis waarvan de opgegeven prijs is vastgesteld, is Newtone te allen tijde bevoegd haar aanbieding te herzien dan wel in te trekken.
Artikel 9 Betaling    
9.1 Betaling dient te geschieden voor het overeengekomen tijdstip van levering door overschrijving op het rekeningnummer van Newtone dan wel contant bij aflevering. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de afnemer te allen tijde en zonder ingebrekestelling 1,5% rente per maand over het factuurbedrag verschuldigd zijn, met dien verstande dat een deel van een maand zal worden aangemerkt als een maand.    
9.2 De afnemer is niet bevoegd zijn verplichtingen uit overeenkomst jegens Newtone te verrekenen met hetgeen hij van Newtone te vorderen mocht hebben.
9.3 In bijzondere gevallen kan betaling via een wissel of cheque worden overeengekomen. In dit geval dient de koper de bankkosten, welke Newtone verschuldigd is teneinde deze betaalmiddelen te verzilveren, te betalen. De betaling wordt pas geacht te hebben plaatsgevonden wanneer het volledige bedrag is bijgeschreven op de rekening van Newtone.
Artikel 10 Overmacht    
10.1 Met overmacht worden gelijk gesteld alle omstandigheden buiten de invloedsfeer van Newtone die zij op het moment van totstandkoming van de overeenkomst niet heeft voorzien en die de uitvoering van haar werkzaamheden tijdelijk zodanig beïnvloeden dat naleving van de overeenkomst niet in redelijkheid van Newtone kan worden gevergd zolang deze omstandigheden voortduren.     
10.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan overheidsmaatregelen; bedrijfs-, verkeers- en transportstoringen; storingen in de afleveringen van zaken,, grondstoffen, hulpmiddelen; stakingen; belemmeringen door derden; technische wijzigingen of complicaties in de te leveren werkzaamheden of zaken; etc.     
10.3 In geval van overmacht is Newtone te allen tijde bevoegd de overeenkomst te wijzigen of te beëindigen dan wel de uitvoering daarvan op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt.     
10.4 Bij wijziging, beëindiging of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht is Newtone te allen tijde bevoegd voor de door haar reeds uitgevoerde verplichtingen en werkzaamheden (een deel van) de overeengekomen prijs te factureren als ware sprake van een afzonderlijke transactie.     
10.5 Indien en voorzover de overmachtsituatie blijvend is dan wel langer dan zes maanden heeft geduurd, zijn partijen bevoegd het nog niet nagekomen deel van de overeenkomst te ontbinden, met dien verstande dat partijen in geen geval recht zullen hebben op vergoeding van de ten gevolge van de overmachtsituatie dan wel de ontbinding geleden of nog te lijden schade.
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud     
11.1 De door Newtone aan de afnemer geleverde zaken blijven te allen tijde eigendom van Newtone totdat de afnemer volledig aan zijn verplichtingen uit deze of enige andere overeenkomst jegens Newtone zal hebben voldaan en totdat alle vorderingen van Newtone (daaronder tevens begrepen enige vordering van Newtone tot schadevergoeding, boete, rente of kosten) zullen zijn voldaan.     
11.2 Indien de afnemer jegens Newtone tekortschiet of in verzuim is dan wel indien Newtone goede grond heeft aan te nemen dat haar afnemer zal tekortschieten of in verzuim zal raken, mag Newtone haar eigendomsvoorbehoud onverwijld inroepen en de desbetreffende zaken onverwijld terugvorderen. De afnemer zal Newtone daartoe in de gelegenheid stellen en al het mogelijke doen wat in zijn macht ligt om te bevorderen dat Newtone haar eigendomsvoorbehoud kan effectueren. Newtone zal in ieder geval bevoegd zijn de terreinen en gebouwen of woning van haar afnemer te betreden teneinde de geleverde zaken terug te halen.
Artikel 12 Garantie, Klachten, reclames en retourzendingen    
12.1 Newtone garandeert dat de producten op het moment van levering de eigenschappen en kwaliteit hebben waarvoor zij bedoeld zijn. Dat wil zeggen dat zij geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn verkocht en dat zij van een zodanig deugdelijke kwaliteit zijn als van de verkoper mag worden verwacht.
12.2 Alle klachten, reclames en retourzendingen moeten binnen acht dagen na levering schriftelijk aan Newtone worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten.     
12.3 Iedere niet door Newtone verrichte aanpassing of wijziging aan door Newtone geleverde zaken doet ieder recht op reclame vervallen.
12.4 Iedere gehele of gedeeltelijke niet-naleving van door Newtone gegeven veiligheids- of werkinstructies ten aanzien van de door Newtone geleverde zaken doet ieder recht op reclame vervallen.    
12.5 Retourzendingen worden door Newtone uitsluitend in ontvangst genomen voorzover zij vooraf schriftelijk met een voorstel van de afnemer tot retourzending heeft ingestemd en voorzover de retour te zenden zaken deugdelijk zijn verpakt en onbeschadigd zijn. Retourzendingen dienen te allen tijde franco te geschieden.
12.6 Het op welke wijze dan ook ontvangen, in behandeling nemen van of reageren op klachten, reclames en retourzendingen door Newtone laat eventuele betalingsverplichtingen van de afnemer onverlet en geschiedt altijd onder voorbehoud.
12.7 Voor verborgen gebreken geldt een termijn van 12 maanden waarin de afnemer het gebrek aan Newtone kan melden. Indien Newtone de klacht als gegrond beoordeelt zal Newtone het betreffende onderdeel gratis vervangen tegen retourname van het defecte onderdeel. Verzendkosten en eventuele montagekosten komen voor rekening van de afnemer.
Artikel 13 Aansprakelijkheid     
13.1 Newtone is enkel aansprakelijk voor schade van de afnemer die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Newtone toe te rekenen tekortkoming of gebrek in de door Newtone geleverde zaken indien en voor zover Newtone voor die schade van haar afnemer verzekerd is, behoudens opzet of grove schuld van Newtone    
13.2 Voor schade ontstaan door tekortkomingen en/of gebreken die aan door Newtone ingeschakelde hulppersonen zijn toe te rekenen, is Newtone nimmer aansprakelijk.    
13.3 Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, is Newtone niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of opzichtschade (schade aan zaken ten aanzien of in de nabijheid waarvan Newtone werkzaamheden verricht, ontstaan door of tijdens de uitvoering van die werkzaamheden), behoudens opzet of grove schuld van Newtone.     
13.4 De afnemer is op de hoogte van de gevaren (bijvoorbeeld hoge spanning) welke verbonden zijn aan het werken met en aan de apparatuur welke Newtone levert. Newtone is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan aan personen en of goederen tijdens het assembleren van de door Newtone geleverde goederen.
13.5 Iedere aansprakelijkheid van Newtone is in elk geval beperkt tot het verzekerde bedrag van haar aansprakelijkheidsverzekering. Indien en voorzover deze aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van Newtone beperkt tot € 1.000,=.
Artikel 14 Vrijwaring    
14.1 De afnemer vrijwaart Newtone voor alle aanspraken van derden jegens Newtone in verband met gebreken in producten die de afnemer (mede) van Newtone heeft verkregen.    
14.2 De afnemer vrijwaart Newtone voor alle aanspraken van derden (waaronder leveranciers, hulppersonen en werknemers) tot vergoeding van schade door (mede) aan de afnemer toe te rekenen tekortkomingen en/of onrechtmatig handelen.
Artikel 15 Afwijkende voorwaarden    
De door de afnemer gehanteerde voorwaarden (waaronder begrepen eventuele inkoopvoorwaarden) zijn niet van toepassing op leveringen en werkzaamheden van Newtone, behoudens indien en voorzover Newtone schriftelijk anders overeenkomt.
Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze    
16.1 Op alle overeenkomsten en geschillen met Newtone is Nederlands recht van toepassing.    
16.2 Alle geschillen samenhangende met overeenkomsten waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken, kunnen door de afnemer uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in de plaats waar Newtone is gevestigd.

Volgende
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
0 items
newtone